Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/brandde1/topocador.ro/wp-content/themes/noo-carle/includes/functions/noo-mailchimp.php on line 81
Acte necesare – Topocador

Acte necesare

ÎNTĂBULAREA TERENULUI ÎN CARTEA FUNCIARĂ

 1. copia actelor de identitate ale tuturor proprietarilor, inclusv proprietarii de drepturi reale;
 2. copie extras de carte funciară recent;
 3. certificat fiscal eliberat de Primarie ( direcția taxe și impozite );
 4. actele de proprietate, după caz, în copie legalizată( exemplu: titlu de proprietate, certificat de moștenitor); dacă este teren dobandit prin sentință, se solicita șentința cu mențiunea definitivă și irevocabilă;
 5. pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate ( servitute, superficie ) este nevoie și de înscrisul autentic notarial sau sentința judecatorească prin care se dispune costituirea acestui drept;

DEZLPIRE SAU ALIPIRE

 • copia actelor de identitate ale tuturor proprietarilor, inclusv proprietarii de drepturi reale;
 • copie extras de carte funciară recent;
 • actele de proprietate – copii xerox;
 • documentația cadastrală existentă în copie;
 • pentru documentația de alipire se solicită și certificat de urbanism;
 • pentru documentația de dezmembrare în 3 sau mai multe parcele se solicită certificat de urbanism;

ÎNSCRIEREA UNEI CONSTRUCȚII DEFINITIVE PE UN TEREN ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ

 • copia actelor de identitate ale tuturor proprietarilor, inclusv proprietarii de drepturi reale;
 • copie extras de carte funciară pentru informare;
 • copie xerox după planul de amplasament și delimitarea imobilului existent pe care se edifică o construcţie definitivă nouă sau se extinde o construcţie ( întocmit de topograful/persoana autorizată care a efectuat înscrierea terenului in CF);
 • certificat fiscal eliberat de Primarie;
 • actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului – copii xerox;
 • copie legalizată după autorizaţia de construire si procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, după caz, certificat de atestare a edificării extinderii construcţiei, eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul;

PRIMA INSCRIERE UNITATE INDIVIDUALA (APARTAMENT )

 • copii xerox după actele de identitate ale proprietarilor.
 • certificat fiscal eliberat de Primarie;
 • extras cartea funciară a terenulu si condominiului in care este UI;
 • contractul de vanzare cumparare al UI care se doreste a fi intabulat.;
 • proces verbal de predare primire a locuintei; Daca cumpararea s-a facut in rate, este necesar si contractul de imprumut; Dovada sau adeverinta din partea societaii care a acordat imprumutul, ca imprumutantul si-a achitat toata valoarea imprumutata.;
 • declaratie notariala din partea proprietarului(proprietariilor), ca nu au mai solicitat intabularea, ca nu e grevat de sarcini si ca nu este scos din circuitul civil;
 • schita apartamentului (daca exista);

MODIFICARI DE SUPRAFATA

 • copia actelor de identitate ale tuturor proprietarilor, inclusv proprietarii de drepturi reale;
 • copie extras de carte funciara pentru informare;
 • dupa caz: declaratie autentica ( notariala ) a proprietarului, hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila sau proces verbal de vecinatate.;
 • modificarea de limita se poate realiza doar in cazul imobilelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: exista doua imobile invecinate care au atribuite numere cadastrale, au cel putin o latura comuna si modificarea limitei nu presupune un transfer de proprietate;
 • planul de amplasament şi delimitare al imobilului a carui suprafata se modifica;
 • modificarea in plus a suprafetei imobilului pe intravilan se poate face doar in limita a 10% din suprafata actuala inscrisa in CF, iar pe extravilan in limita de 5%.;

RECTIFICARI DE CARTE FUNCIARA

 • copia actelor de identitate ale tuturor proprietarilor, inclusv proprietarii de drepturi reale;
 • extras de carte funciara;
 • documentatia cadastrala existenta;
 • actele de proprietate ale imobilului;

PLANURI DE SITUATIE PENTRU AUTORIZATII DE CONSTRUCTIE

 • certificat de urbanism, in copie;
 • extras de carte funciara pentru informare si extrasul de plan cadastral, actualizate;

SCOTEREA TEMPORARA SAU DEFINITIVA DIN CIRCUITUL AGRICOL A TERENURILOR AFLATE IN INTRAVILAN SAU EXTRAVILAN

 • Obtinerea avizelor necesare schimbarii categoriei de folosinta a terenului, operatiune necesara ulterior intabularii contructiilor;
  • copia actelor de identitate ale tuturor proprietarilor, inclusv proprietarii de drepturi reale;
  • extras de carte funciara pentru informare;
  • copie dupa actul de proprietate;
  • copie dupa certificatul de urbanism;